header01_s1 header02 header03 header04

Bestuur en organisatie

ANBI Status

De Stichting Vrienden ADRZ is aangemerkt als een ANBI. Een instelling die het algemeen nut bevordert. Van een ANBI wordt vereist dat zij haar jaarstukken publiceert op de website. Met name een inhoudelijke verantwoording en een financiële verantwoording.

Onderstaand wordt de doelstelling, het (belonings)beleid, de uitgevoerde activiteiten  en de fiinanciële verantwoording van de Stichting Vrienden ADRZ beschreven.

 

Naam                                        Stichting Vrienden Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

RSIN                                          815390403

Postadres                                 Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen

Telefoon                                   06-81518379

Mail                                           info@stichtingvriendenadrz.nl

Website                                    www.stichtingvriendenadrz.nl

 

Doelstelling van de Stichting Vrienden ADRZ

1. De Stichting heeft als doel:

  1. het ondersteunen van de ziekenhuiszorg op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van   gelden en goederen.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Vrienden ADRZ zet zich in om projecten te realiseren die het verblijf van de patiënt en de familie veraangenamen. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig, die prettig zijn voor de patiënten, maar die niet uit het 'normale' ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Na vier volledige jaren gefunctioneerd te hebben kan worden geconcludeerd dat de Stichting Vrienden ADRZ naar behoren functioneert binnen en buiten het ziekenhuis.

Het werven van gelden is noodzakelijk bij fondsen, bedrijven en particulieren om extra faciliteiten te realiseren. Door de inzet van de Stichting Vrienden wordt de betrokkenheid binnen het ziekenhuis vergroot. 

 

Functie en namen van de bestuurders

Mevrouw dr. C.A. Brandenburg, voorzitter (in functie 01-08-2015)

De heer mr. drs. M.J. Wolf, bestuurslid  (in functie 24-05-2013)

De heer M.J.J. Janssens, penningmeester (in functie 01-02-2014)

De heer G.T. Rijkers, bestuurslid (in functie 01-02-2014)

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden ADRZ ziet erop toe dat de doelstelling van de Stichting Vrienden ADRZ wordt nageleefd en dat de binnengekomen gelden goed worden besteed en het vermogen goed wordt beheerd.  De bestuursleden hebben een brede ervaring op medisch en financieel gebied en zetten zich geheel belangeloos in.(onbezoldigd)

Het bestuur kan utbreiden met algemene leden en leden met een bijzonder taak. Het minimale aantal bestuursleden is statutair vastgesteld op drie. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

De Stichting Vrienden ADRZ heeft sinds 1 april 2010 een directeur in dienst, mevrouw C.W. van Tilburg.

 

PR en communicatie

De Stichting Vrienden ADRZ heeft zich het afgelopen jaar voor veel projecten ingezet.

De projecten kregen  interne- en externe publiciteit bij realisatie.

De Stichting Vrienden ADRZ wordt meegenomen in verschillende communicatie-uitingen, zoals het Opnamemagazine, het ADRZ-magazine, website Stichting Vrienden ADRZ en website van het ADRZ. Patiënten ontvangen bij hun ontslag uit het ziekenhuis de folder van de Stichting Vrienden ADRZ.

 

Financiën

Het boekjaar  2017 laat een positief saldo zien.

Dankzij de inzet van de Stichting Vrienden zijn er mooie bedragen binnengehaald.

Fondsen zoals Roparun, Stichting DaDa, Stichting Monta Charity Fund,Fonds, Stichting Godshuizen e.a. steunden de Stichting Vrienden.

De jaarlijkse sponsorbijdrage van Nutricia komt op de rekening van  de Stichting Vrienden ADRZ . Met Nutricia is een contract afgesloten tot en met 2019. De jaarlijkse bijdrage is bestemd voor de afdeling Verloskunde en Kindergeneeskunde.  Het  ADRZ en Nutricia hebben hun vertrouwen uitgesproken in de werkwijze van de Stichting Vrienden ADRZ.

 

Projecten 2017

Mammacentrum ADRZ Vlissingen

In het Mammacentrum ADRZ Vlissingen werken diverse professionals samen aan de beste diagnostiek rond borstkankerzorg. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team: mammachirurgie, mammacardiologie, plastische chirurgie, radiotherapie en pathologie. De samenwerking is erop gericht om snel en adequaat te handelen, in overleg met de patiënt en de familie.

De patiënten die op het Mammacentrum komen ondergaan in korte tijd veel onderzoeken . Spanning voor de uitslag en de vervolgstappen zijn groot. Belangrijk is de patiënt goed voor te lichten. Een vriendelijke en open benadering in een omgeving met een rustige en prettige uitstraling is essentieel. In het Mammacentrum bevinden de spreekkamers zich direct naast de onderzoekskamers en er is een grote wachtruimte. Alles gericht om de patiënt te ondersteunen, want de diagnose borstkanker komt  hard aan.

De Stichting Vrienden ADRZ zorgde er mede voor dat dit centrum een prettige sfeer kreeg. De extra aankleding werd mogelijk gemaakt door fondsen zoals Roparun en Brass4Boobs.

 

‘Een operatiemaatje’  voor kinderen die geopereerd worden in het ADRZ.

Enkele dagen per week komen er in het ADRZ Vlissingen kinderen die worden geopereerd, bijvoorbeeld aan hun oren of amandelen. Een relatief klein ingreep, maar een grote impact voor kinderen en ouders. Ter afleiding en steun geeft de verpleegkundige bij de pre-operatieve screening een knuffel aan het kind, een ‘operatiemaatje’. De knuffel is belangrijk voor het kind en wordt meegenomen op de dag van de operatie.

Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden ADRZ

 

De wensboom in het ADRZ Vlissingen , mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden.

In het ADRZ Vlissingen kunnen patiënten, familie en medewerkers een wens achterlaten   voor hun naasten. De wensen zijn tot steun voor mensen die ziek zijn of door een moeilijke periode heen moeten gaan.

Wat wens je iemand toe die ziek is, iemand die door zo’n  moeilijke periode heengaat.

Beterschap, sterkte…blijf positief.

Je spreekt een wens uit en je hoopt op een wonder.

Meer dan 100 wensen zijn inmiddels toevertrouwd aan de wensboom in het ADRZ.

De wensen zijn voor iedereen te lezen en zijn ook weer tot steun voor anderen.

 

Fotowand afdeling hartcatheterisatie. De afdeling hartcatheterisatie  in het ADRZ Goes is in 2017 geheel vernieuwd. Jaarlijks komen er ongeveer 150 patiënten voor een pacemakerprocedure en ongeveer 700 patiënten die een hartcatheterisatie moeten ondergaan. Een verzoek van de medewerkers was om de ruimte waar de patiënten voor en na behandeling verblijven te voorzien van een fotowand. De Stichting Vrienden heeft een bedrag ter beschikking gesteld.

 

In het ADRZ worden heart pillows’ gemaakt voor vrouwen die geconfronteerd met borstkanker.  De kussentje worden gemaakt door vrijwilligers in de vorm van een hart en is bedoeld om de vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker een hart onder de riem te steken. Het kussentje biedt verlichting bij zwelling onder de arm na een operatie.

 

 Workshops voor patiënten die met borstkanker worden geconfronteerd. Dankzij een bijdrage van Stichting Godshuizen kunnen er jaarlijks de workshops ‘feel good, feel better’ worden georganiseerd.

 

Poli Kindergeneeskunde Vlissingen, deze poli is grondig verbouwd.  De Stichting Vrienden ADRZ verzorgde de extra aankleding in de spreek- en behandelkamers om het een kindvriendelijke uitstraling te geven.

 

Plannen 2018 

De Stichting Vrienden ADRZ zet zich in om projecten te realiseren die het verblijf voor de patiënt en de familie veraangenamen.

De projecten worden mogelijk gemaakt vanuit het eigen budget, gelden uit fondsen en donaties van particulieren en bedrijven.

 

Sinds de oprichting heeft de Stichting Vrienden ADRZ veel grote en kleine projecten kunnen realiseren voor de patiënten en de familie van het ADRZ. Ook voor 2018 wordt deze lijn doorgezet.

 

De Stichting Vrienden ADRZ wil de projecten waar gelden voor gegenereerd worden optimaal benutten en inzetten. Het vergroten van de interne- en externe zichtbaarheid is noodzakelijk.

 

De website van de Stichting Vrienden ADRZ is verbonden aan de website van het ADRZ.

Hett ADRZ gaat in 2018 de website vernieuwen, de Stichting Vrienden ADRZ gaat hierin mee.

 

In 2017 is de start gemaakt voor een nieuw Moeder & Kindcentrum. Er komen 12 kinderkamers, 17 kraamkamers en 7 verloskamers. Ook komt er een familiekamer een speelkamer en een kamer voor adolescenten.

De Stichting Vrienden zet zich dit jaar in voor het werven van extra gelden om de kinderkamers en de kraamkamers zo kindvriendelijk mogelijk te maken en zo het verblijf voor de kinderen en de ouders zo prettig mogelijk te maken.

Fondsen en bedrijven zijn aangeschreven om een bijdrage te geven aan het nieuwe Moeder & Kindcentrum.

 

De verpleegafdeling Oncologie wil uitbreiden met enkele palliatieve kamers. De Stichting Vrienden gaat zich inzetten om deze kamers zo prettig mogelijk te maken voor de patiënten in hun laatste levensfase.

  

 

 

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014